Ἐγερτήριον σάλπισμα διὰ ἅπαντας τοὺς Μαρπησσαίους, Παριανούς, παραθεριστὰς καὶ φίλους τῶν καθιερωμένων καλλιτεχνικῶν ἡμῶν ἐκδηλώσεων (Φεστιβάλ «Διαδρομαί εἰς τὴν Μάρπησσαν»)

Ἀγαπητοὶ φίλοι, ἦλθεν ὁ καιρὸς νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὰς εἰωθυίας θερινὰς ἡμῶν συναντήσεις
εἰς τα βόλτα καὶ τὰς πεζοῦλας τοῦ ὡραίου ἡμῶν χωρίου.

Σημειώσατε τὰς ἡμερομηνίας: ΚΖ ΚΗ ΚΓ Αὐγούστου τοῦ ἔτους ΒΚΑ´ (27 – 28 – 29 Αὐγούστου 2021).

Εἴμεθα ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι ἁπαξάπαντες νοσταλγοῦμεν νὰ συναντηθῶμεν καί πάλιν ὅπως τὰς πάλαι ποτέ ἐποχάς.

 

Μετὰ χαιρετισμῶν

Ἐθελοντική ὁμάς διοργανώσεως «Διαδρομαί εἰς τὴν Μάρπησσαν»

DSM_dates_21